Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die verleend worden via de website www.deli-ridderkerk.nl. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van diensten aan onze kopers.

Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling gemaakt heeft.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit tenminste voor 07.30 uur te doen op de dag van afhalen. Na het verstrijken van desbetreffende periode is de koper verplicht de bestelling te betalen.

Artikel 3. Prijzen

Onze prijzen zijn netto prijzen. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 4. Afhaaltermijnen

De door u aangegeven afhaaltijd gaat in op het moment dat de bestelling bevestigd wordt. Wanneer de afhaaltijd met ten minste 30 minuten verstreken is, kunnen wij extra kosten in rekening brengen.

De koper is gehouden het bestelde binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd het overeengekomen bedrag geheel te vorderen.

Artikel 5. Persoonsgegevens

De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gekochte producten, moeten door de koper uiterlijk op de dag van afhalen worden gedaan.

Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:de gebreken niet binnen de in lid 2 hiervoor gestelde termijnen onder onze aandacht zijn gebracht.

De koper ons geen/onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen, tenzij anders overeengekomen is.

Artikel 6. Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, contant ter plaatse of bij aflevering van de producten.

Artikel 7. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.